Talitused

Elu on oma olemuselt vaheldusrikas. On rõõmsaid ja õnnelikke hetki, kuid on ka muret ja raskusi. Siis vajame toetust ja lohutust ja kinnitust oma eluteel käimiseks.

Kiriklike talituste kaudu saame kinnitust oma usule ja osa ka tõotustest, mis Issand oma kogudusele on andnud. Talituste osas võib julgelt pöörduda meie koguduse kantseleisse, et leppida kokku kohtumine koguduse vaimulikega.

Ristimine

Ristimine on talitus, mille kaudu võetakse inimene kristliku kiriku osadusse. Laps ristitakse soovitavalt võimalikult kiiresti elu esimestel nädalatel või kuudel.

Ristimistalituse eelduseks on, et lapse vanemad on kirikuliikmed ja ka ristivanemad on mõne luterliku kiriku liikmed (ristitud ja konfirmeeritud e. leeris käinud). Erandina ristitakse laps ühe vanema või lapse hooldaja soovil tingimusel, et nad on ise koguduse liikmed ja on valmis andma lapsele kristlikku kasvatust. Tavaliselt ristitakse lapsed kirikus. Eranditena on võimalik ristida last kodus ja erakorralistel puhkudel ka haiglas. Ristimise päeval on sobilik lapsele kinkida rist või mõni muu ese, mis jääks lapsele meenutama tähtsat ristimispäeva ja et ta on ka Taevase Isa laps.

Kui vanemad on jätnud lapse ristimata, võib ta tulla iseseisvalt noorena või täiskasvanuna ristimisele. Sellisel juhul eelneb ristimisele leerikool.

Ristitakse kord elus.

Konfirmatsioon e. leeriõnnistamine

Oh Isa, Sinu altarile
Su lapsed palves tuleme:
meid võta oma armusülle,
ehk patused küll oleme.
Meid võta vastu omaseiks
ja Sinu riigi alamaiks.
KLPR 230 1

Selle talitusega saab inimene täieõiguslikuks koguduse liikmeks, mis tähendab, et tal on õigus kõikidele talitustele (lapsi ristida, laulatada, olla ristivanem jne.)

Leeriõnnistamisele eelneb leerikool, mille jooksul inimene õpib tundma kiriku usutunnistuse ja õpetuse aluseid ja tutvub koguduse eluga.

Inimesed, kes on jäänud lapsena ristimata ja soovivad kogudusega liituda, ristitakse leerikooli ajal enne konfirmatsiooni, Lüganuse Ristija Johannese  koguduse leerikool kestab 3 kuud ja tunnid toimuvad 1 kord nädalas.

Leeriajad leiad siit

Laulatus

Täis imet ja täis armusaatmist
täis jõudu, tarkust, kinnitust.
Täis Isa heldust rõõmustamist,
täis armu, õnne, õnnistust,
täis imet, see mu tunnistus,
on abielu armastus.
KLPR 238 1

Laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel kristliku abielu, millega nad seovad end jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Laulatuse toimetamise eelduseks on, et nii pruut kui peigmees on koguduse liikmed ehk on ristitud ja konfirmeeritud (leeris käinud). Lüganuse kirikus on võimalik laulatada eelregistreerituid abielusid, s t perekonnaseisuasutuses on sõlmitud abielu, mille alusel õpetaja viib läbi laulatusetalituse.

Laulatuse soovimisel on kõige olulisem võtta esmalt ühendust koguduse õpetajaga, et saada täpsemat teavet vajalikest toimingutest ja ka soovitusi talituse korraldamisel.

Loomulik on, et ammu registreeritud, aga laulatamata jäänud abielupaarid lasevad end laulatada. Seda sobib siduda leeri, laste ristimise või mõne sobiva perekondliku tähtpäevaga.

Piht

Kristus on andnud kirikule volitused inimesi nende pattudest vabastada või nende patud neile kinnitada (Jh 20,23; Mt 16,19). Kahetsedes oma pattu ja lootes Jumala halastusele, saame vaimset jõudu, mis tugevdab üksikisikut ja puhastab seeläbi kogu kirikut.

Ristiinimene tunnistab vaimulikule oma patud ja saab andestuse pihiisa armukuulutuse kaudu. Seetõttu erineb ta tavapärasest hingehoidlikust vestlusest. Pihi vastuvõtja on kohustatud pidama pihisaladust.

Luterlikes kirikutes ei ole kindlaid pihitoole (nagu katoliku kirikus) ja pihile soovija peab vaimulikuga kokku leppima pihi aja ja koha.

Jumalateenistuses toimub üldpihi ajal individuaalne ja salajane patutunnistus, mille peale kuulutatakse vaimuliku poolt üldine pattudest vabastus.

Meeleparandus puhastab ja korrastab inimese hingeelu, lepitab eksinu Jumalaga ja annab uut jõudu armastustegude sooritamiseks.

Kodune armulaud

Koduse armulaua soovist saavad koguduse liikmed teada anda nii koguduse kantseleisse kui ka otse vaimulikule. Kui koguduse liige ei saa enam kirikusse tulla, siis tuleb vaimulik tema juurde koju armulaua sakramenti jagama. Inimese raugenud jõud või mõnel muul põhjusel piiratud liikumine ei tohi saada takistuseks armulauast osasaamiseks.

Matus

Tähtede taga on sinu jaoks valmis
taevane lohutus, rõhutud rind!
Jumala inglite kiituse salmid
saatvad sind rahusse, väsinud hing.
KLPR 261 3

Kristlik matus on talitus, kus Jumala Sõna ja palvega usaldame meie armastatud inimese Jumala kätte. Jumala sõnast ja palvest saame lohutust leinas ja kinnitust oma eluteel rändamiseks, et Jumal on meiega kõikidel meie elupäevadel ja ka siis, kui meie maine rännak lõpule jõuab.

Kui lähedane inimene on lahkunud, tuleb esmalt võtta ühendust koguduse vaimulikuga, kes aitab ja annab nõu matusetalituse korraldamiseks.

Matusetalitus viiakse läbi kirikus, kabelis või haual. Sellele võib eelneda kirstupaneku ja surnu kodust ärasaatmise talitus.

Tuhastamismatuse korral toimetatakse talitus koos mullapanekuga kirikus või krematooriumis.

Kui inimene on ilma kirikliku talituseta varem mulda sängitatud, võib kutsuda vaimuliku hauale toimetama tagantjärele kiriklikku talitust.

Matusetalitusele järgneval pühapäeval mälestatakse lahkunut  jumalateenistusel.

 

Kodu õnnistamine

Koguduseliikmel on õigus kutsuda vaimulikku ka oma kodu õnnistama. Selle talituse käigus palutakse Jumala õnnistust kodule ja selle elanikele, et Issanda head inglid oleksid nende ligi.

Paljud inimesed pöörduvad kiriku poole eelarvamuste või ootustega selle kohta, mis on suurepärane teenistus. Selle asemel, et lubada Jumalal ja teenistusel vabadust meid juhtida, seisame (või istume) kohut mõistes, kui Jumal ei „ilmu” viisil, nagu me temalt ootame. Vanas Testamendis ilmutas Jumal end mitmel viisil: põlev põõsas, päeval pilv ja öösel tulesammas, sosistas, müristas ja seda loetelu võiks jätkata lõputult. Vaimu liikumine on midagi enamat kui lihtsalt tants (ja ma olen ainult Vaimus tantsimise poolt) ja see on midagi enamat kui ainult õndsa vaikuse aeg (ja ma olen nende vaiksete ja sügavate Vaimu liigutuste poolt) . Meie Piibli salm number kaks annab vihje selle kohta, kuidas Vaim toimib; „…Ja Jumala Vaim liikus vete kohal (1. Moosese 1:2). Johannese 3:8 võrdleb Vaimu tuulega, mis puhub seal, kus ja millal ta puhuda tahab. Minu mõte on lihtsalt selles, et Jumala Vaim ei ole etteaimatav, kontrollitav, täiesti arusaadav ja kindlasti ei saa temaga manipuleerida ei sina ega mina.

 

Jumala Vaim ei ole etteaimatav, kontrollitav, täiesti arusaadav ja kindlasti ei saa temaga manipuleerida ei sina ega mina.

Apostlikule tundub olevat vastuoluline öelda, et Vaimu liigutamine on rohkem kui emotsionaalne (kuigi see võib sageli olla emotsionaalne). On rumal tõrjuda Püha Vaimu tegevust pelgalt emotsioonile, sest meie emotsioonid mängivad meile sageli trikke. Püha Vaim võib ja peakski panema meid tähistama, keeltes rääkima, laulma, karjuma, olema demonstratiivsed ja ülistavad. Siiski peaksime olema vastuvõtlikud ka siis, kui Vaim mõistab süüdi, parandab, noomib, õpetab, täiustab ja muid erinevaid asju, mis mõnikord on valusad. Teisisõnu, kui me otsime tõeliselt Jumala tahet iga kord, kui koguneme Jumala lastena, siis jätame kõrvale oma inimtegevusest tulenevad ootused ja palume siiralt, et Jumal teeks oma teed. Seda silmas pidades olen koostanud nimekirja üheksast jumalateenistuse liigist.

Apostlikule tundub olevat vastuoluline öelda, et Vaimu liigutamine on rohkem kui emotsionaalne (kuigi sageli on see emotsionaalne). On rumal tõrjuda Püha Vaimu tegevust pelgalt emotsioonile, sest meie emotsioonid mängivad meile sageli trikke.

Lohutavad teenused (Johannese 14:26). Mõned kiriklikud talitused on mõeldud lohutama meie südameid. See võib juhtuda mitmel viisil, kuid Püha Vaim on tõepoolest suur Trööstija (Johannese 15:26, Johannese 16:7).

Evangeeliumiteenistused (Ap 2:38). Sageli on jumalateenistused kavandatud evangeliseerima kadunuid ja vastama küsimusele: “…mida me teeme (Ap 2:37)?” Kui Vaim liigub, et jõuda kadunuteni, on ülimalt oluline, et need meist, kes oleme juba päästetud, jääksid protsessi kaasatuks. Vaimselt küpsed kristlased on kõik korras, kui teenistus ei ole otseselt suunatud nende vajadustele. Kui lahkute emotsionaalselt evangeelsetest talitustest, peate kontrollima oma Püha Vaimu pulssi.

Kui Vaim liigub, et jõuda kadunuteni, on ülimalt oluline, et need meist, kes oleme juba päästetud, jääksid protsessi kaasatuks. Vaimselt küpsed kristlased on kõik korras, kui teenistus ei ole otseselt suunatud nende vajadustele.

Meeldetuletusteenistused (Johannese 14:26, Juuda 1:5). Olenemata sellest, kui kaua oleme Jeesust järginud, muutume siiski unustavaks. Veelgi hullem, mõnikord libiseme rahulolusse ja seetõttu liigub Vaim sageli meie jumalateenistustel, et tuletada meile meelde asju, mida peaksime juba teadma.

Tõeteenistuste kuulutamine (Johannese 16:13). Kui Vaim liigub, juhatab ta meid tõe juurde. Tõe kuulutamine on Kiriku üks peamisi ülesandeid ja kõik selle tegevused peaksid viima tõeni.

Kui Vaim liigub, juhatab ta meid tõe juurde. Tõe kuulutamine on Kiriku üks peamisi ülesandeid ja kõik selle tegevused peaksid viima tõeni.

 

Prohvetlikud talitused (Johannese 16:13). Apostlikud kirikud peavad olema rahul reaalsusega, et Jumal ei ole muutunud, ja prohvetliku kuulutuse and on endiselt autentne. Ma tean, et prohvetlikke kingitusi mõnikord kuritarvitatakse, aga ka kõike muud. Kirik tervikuna vajab toimimiseks sügavalt tõelisi prohvetlikke ande.

Mõnikord kuritarvitatakse prohvetlikke kingitusi, aga ka kõike muud. Kirik tervikuna vajab toimimiseks sügavalt tõelisi prohvetlikke ande.

Perekonna kokkutuleku jumalateenistused (Galaatlastele 4:6). Jumal on meie taevane Isa, kes teeb meid vendadeks ja õdedeks Issandas (Galaatlastele 3:28). Seetõttu on asjakohane, et koguneme kokku ja austame oma perekondlikku pärandit. Ma arvan, et see on perekonna kokkutulek, sest kirik ei ole ainult üks kogudus. Kirik koosneb suurest hulgast kogudustest üle kogu maailma. Peaks olema aegu, mil me üksteist ühendame, värskendame, meelitame ja julgustame.

Õpetusteenistused (Efeslastele 4:11). Oluline on meeles pidada, et apostel Paulus hõlmas õpetamise viiekordse teenistuse parameetrite hulka. Õppeteenused varustavad, koolitavad ja tugevdavad meie meelt. Küpsed kristlased ihalda et hea õpetus.

Õppeteenused varustavad, koolitavad ja tugevdavad meie meelt. Küpsed kristlased ihkavad head õpetust.

Pidustamisteenistused (2. Moosese 15:19–21). Me peaksime kogu aeg tähistama Jumala headust, kuid kui Jumal teeb midagi eriti tohutut, peaksime oma tähistamise selle ümber keskenduma. Mõned jumalateenistused tähistavad Jumala headust.

Teenindus (1. Ajaraamat 29:9, 2. Korintlastele 8:1-5). Kuigi on vaja järjekindlat andmist, on mõnikord vaja Kiriku missiooni edendamiseks ohverdamise vaimu. Seda tüüpi teenus kohtab tavaliselt kõige rohkem vastupanu. Isegi pastorid kardavad sellist jumalateenistust. Ära lase hirmul ega lihalikkusel takistada sind saamast ohverdamisest sündinud õnnistusi.

Kuigi on vaja järjekindlat andmist, on mõnikord vaja Kiriku missiooni edendamiseks ohverdamise vaimu.

Terved kirikud kogevad segu ja tasakaalu ülalmainitud üheksa jumalateenistuse vahel. Lisaks tunnevad terved kristlased kõiki neid teenuseid mugavalt. Ebatervislikud kirikud jäävad jänni kaht või kolme tüüpi jumalateenistuste ületähtsustamiseks, jättes ülejäänud välja. See loob vaimse tasakaalutuse. Iga jumalateenistus sisaldab mõningaid elemente ülalmainitud asjadest, kuid on läbiv teema, mille poole Jumal meid suunab. Vaimu suhtes tundlikuks õppimine on üks tähtsamaid vaimseid distsipliine, mida usklik saab arendada.